Difference: AemneNr10 (2 vs. 3)

Revision 32009-09-02 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Hur byter man roderlager?

Line: 12 to 12
 Jag bytte för två år sedan. Då grävde jag en grop under rodret, firade sakta ner det (det är tungt). Efter det skruvades övre lagret bort. Det undre fick jag hacka loss med stämjärn. Efter det togs noggrannt mått med digitalt skjutmått på hjärtstocken. En mekanisk verkstad hjälpte mig sedan att med de gamla lagren som mall samt hjärtstocksmåttet svarva nya i sk lagerbrons. Noggrann montering där lagren fixerades först efter det att rodret trätts i. Undre lagret sattes med epoxi och sikaflex. Definitivt en helt ny båt efteråt. Värt allt besvär ! mvh Mikael Abrahamsson SWE 184 Discovery
Added:
>
>
Tack för svaret. Några frågor till:

  • Var du tvungen att ta bort röret (trumman) som roderaxeln går genom för att demontera och montera lagren?
  • Har läst någonstans att lagren behöver bytas var 15 år men jag tycker att det är svårt att veta när det är dags. Vad var det som gjorde att du behövde byta lagren, glapp, låser sig vid belastning eller något annat?

-- SvenLoefgren - 02 Sep 2009

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback