Difference: AemneNr10 (4 vs. 5)

Revision 52010-03-03 - MikaelAbrahamsson

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Hur byter man roderlager?

Line: 20 to 20
  -- SvenLoefgren - 02 Sep 2009
Added:
>
>
Hej Sven. ledsen för sent svar hade datorhaveri x antal månader. Svar på dina frågor: Nej, man behöver inte ta bort röret (trumman) för att demontera lagren. Lagren byttes pga oerhört irriterande glapp vilket även påverkade autopiloten.

mvh Mikael -- MikaelAbrahamsson - 03 Mar 2010

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback