Difference: AemneNr11 (3 vs. 4)

Revision 42009-10-14 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"
Jag saknar spinnakerfall och undrar hur man enklast bär sig åt att trä in ett nytt fall. Jag har en Isomatmast och än så länge så står masten på båten om det underlättar?
Line: 25 to 25
  -- PeterLiljenroth - 07 Oct 2009
Added:
>
>
Om masten står på båten och man har en mastkran eller kan hissa sig upp i masten så skulle jag ta en tunn flagglina med en liten tyngd i och släppa ned i masten från det övre hålet i masten och sedan sticka en styvare ståltråd in i det nedre hålet och fiska ut linan där. Flagglinan kan sedan användas för att dra igenom fallet.

-- SvenLoefgren - 14 Oct 2009

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback