Difference: AemneNr11 (4 vs. 5)

Revision 52010-03-08 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"
Added:
>
>

Hur trär man in ett nytt fall?

 Jag saknar spinnakerfall och undrar hur man enklast bär sig åt att trä in ett nytt fall. Jag har en Isomatmast och än så länge så står masten på båten om det underlättar?

I olika forum står det hur man byter fall, d.v.s. använder den gamla fall-linan för att trä i det nya fallet, men jag har inget gammalt fall som jag kan använda.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback