Difference: AemneNr11 (5 vs. 6)

Revision 62010-04-04 - HansBoklund

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Hur trär man in ett nytt fall?

Line: 31 to 31
  -- SvenLoefgren - 14 Oct 2009
Added:
>
>
Ett annat sätt är att fråga en elektriker efter att få låna eller köpa en dragfjäder, dom finns i olika längder och utföranden. Bind fast en persiennlina parallellt med fallet som Du drar i så så har Du reserv om linan skulle rappa ur. Jag har själv använt denna metoden med bra resultat. Problemet med att dra i nya linor är att dom lätt blir snodda om varandra inne i masten och att det då går trögt när man ska använda dom.

-- HansBoklund - 04 Apr 2010

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback