Difference: AemneNr15 (1 vs. 2)

Revision 22010-02-01 - MagnusafKlint

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"
Changed:
<
<
>
>
Hej Ser i gamla beskrivningar av Omega 34 att undervant sitter bakom topvant i däck. På foton och i verkligheten har jag stött på även det omvända. Vet någon hur det skall vara och kanske något om varför, hur det påverkar riggen mm.
 -- MagnusafKlint - 31 Jan 2010

Revision 12010-01-31 - MagnusafKlint

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

-- MagnusafKlint - 31 Jan 2010

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback