Difference: AemneNr15 (2 vs. 3)

Revision 32010-02-02 - PeterFristedt

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"
Hej Ser i gamla beskrivningar av Omega 34 att undervant sitter bakom topvant i däck. På foton och i verkligheten har jag stött på även det omvända. Vet någon hur det skall vara och kanske något om varför, hur det påverkar riggen mm. -- MagnusafKlint - 31 Jan 2010
Added:
>
>
Hej,

Jag kan inte det här men det måste ha marginell betydelse då det är tätt mellan infästningarna i däck. I brochyr från 1980 är topp fram och undre bak, se: http://www.omega34.dyndns.org/twiki/bin/view/Omega34/Omega34Broschyr1980 Verkar ologiskt om det skulle vara omvänt.

-- PeterFristedt - 02 Feb 2010

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback