Difference: AemneNr15 (3 vs. 4)

Revision 42010-03-02 - MikaelAbrahamsson

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"
Hej Ser i gamla beskrivningar av Omega 34 att undervant sitter bakom topvant i däck. På foton och i verkligheten har jag stött på även det omvända. Vet någon hur det skall vara och kanske något om varför, hur det påverkar riggen mm.
Line: 13 to 13
  -- PeterFristedt - 02 Feb 2010
Added:
>
>
Jag har provat och experimenterat med bägge varianterna samt toggles både upptill och nedtill i förstaget. dessutom flyttat mastgummin till fram respektive baksida i rufftaket för att få till ett bra riggtrim. Kan inte påstå att jag märkt någon större skillnad (har bra segel Pentex/Mylar, Gransegel). Kommer att återgå denna säsong till att sätta toppvanten i främre fästet. Jag tror det minskar nötningen på spridarna inne vid masten. Jag har Isomat masten.

mvh Mikael Abrahamsson SWE 184 Discovery

-- MikaelAbrahamsson - 02 Mar 2010

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback