Difference: AemneNr15 (4 vs. 5)

Revision 52010-03-08 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"
Added:
>
>

Toppvant eller undervant främst i däck ?

 Hej Ser i gamla beskrivningar av Omega 34 att undervant sitter bakom topvant i däck. På foton och i verkligheten har jag stött på även det omvända. Vet någon hur det skall vara och kanske något om varför, hur det påverkar riggen mm. -- MagnusafKlint - 31 Jan 2010
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback