Difference: AemneNr16 (2 vs. 3)

Revision 32010-03-08 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"
Added:
>
>

Muttern överst på hjärtstocken

 Vi är sedan i höstas ägare av en Omega 34:a och till min glädje hittade jag detta forum och behöver er hjälp.

Jag har ett problem med muttern, eller vad man ska kalla det, överst på hjärtstocken, direkt under infästningen av rorkulten.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback