Difference: AemneNr20 (3 vs. 4)

Revision 42010-05-30 - MikaelAbrahamsson

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Olika roderstorlekar

Line: 24 to 24
 Har nu kollat min båt. Mitt roder är B=52 cm, H=112 cm. Jag har årsmodell 1983.
Added:
>
>
Det vore väldigt intressant att få veta när rodret förlängdes och hur många båtar som har det.
 mvh Mikael SWE 184 Discovery

-- MikaelAbrahamsson - 29 May 2010

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback