Difference: AemneNr24 (3 vs. 4)

Revision 42013-04-02 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Ta ut tank

Line: 31 to 31
  -- SvenLoefgren - 22 Feb 2013
Added:
>
>
Jag tog ut min tank för några år sedan. Min tank satt också i styrbordsstuvfack i sittbrunnen. Det var ganska enkelt. Allt jag behövde göra var att lyfta bort några bort botten av stuvfacket som var en teakplywood planka som låg ovanpå tanken. Sedan var det bara att lossa slangarna och lyfta ur tanken. Själva tanken eller teakplywooden satt inte fast på något sätt. Självklart hade jag tömt tanken innan med en oljebytarpump. Min båt är från 1983 om det spelar någon roll.

/Jonas Edholm, SWE-168

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback