Difference: AemneNr28 (2 vs. 3)

Revision 32016-08-22 - JonasEdh

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Title

Line: 27 to 27
 Sven Löfgren

-- Sven Löfgren - 2016-08-06

Added:
>
>

Efter lite trixande gick det att få ut innertaket ovan hyllorna när man tog bort listerna. Tack för tippset. Känns alltid trist att borra ut pluggar för att ta ut skruven bara... /Jonas

-- Jonas Edholm - 2016-08-22

 
<--/commentPlugin-->
\ No newline at end of file
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback