Difference: AemneNr2 (1 vs. 2)

Revision 22005-05-12 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Bruna fläckar ovanför vattenlinjen

Changed:
<
<
Min båt har fått ganska kraftiga bruna fläckar ovanför vattenlinjen, se bilderna nedan. Jag tror att det är smutsigt vatten i kombination med sol orsakar fläckarna.
>
>
Min båt har fått ganska kraftiga bruna fläckar ovanför vattenlinjen, se bilden nedan. Jag tror att det är smutsigt vatten i kombination med sol orsakar fläckarna.
 
Changed:
<
<
>
>
brown_marks_webb.jpg
  Jag har behandlat fläckarna med Y-10 som ganska effektivt tar bort fläckarna, eller närmare bestämt bleker fläckarna. De kommer dock tillbaka ganska snabbt.
Line: 14 to 14
  -- SvenLoefgren - 06 May 2005
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1115877125" name="brown_marks_webb.jpg" path="C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Pictures\omega34\Lunsen_renovering\brown_marks_webb.jpg" size="3636" user="SvenLoefgren" version="1.1"

Revision 12005-05-06 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Bruna fläckar ovanför vattenlinjen

Min båt har fått ganska kraftiga bruna fläckar ovanför vattenlinjen, se bilderna nedan. Jag tror att det är smutsigt vatten i kombination med sol orsakar fläckarna.

Jag har behandlat fläckarna med Y-10 som ganska effektivt tar bort fläckarna, eller närmare bestämt bleker fläckarna. De kommer dock tillbaka ganska snabbt.

Jag har också provat att rubba bort fläckarna med Autosol. Det går ganska bra.

Är det någon som känner till något annat sätt att ta bort sådana här fläckar?

-- SvenLoefgren - 06 May 2005

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback