Difference: AemneNr32 (2 vs. 3)

Revision 32017-11-02 - SvenLofgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Riggtrim, mastlutning.

Line: 10 to 10
 

Comments

Deleted:
<
<

 Hej Ola,
Changed:
<
<
Längden på förstaget är gjord så att masten lutar bakåt ca 30 cm mätt vid bommen från från mastens bakkant till storfallet som har en tyngd nedtill. Sedan är masten kilad med hårt gummi så att den står ca 1 cm från framkant av mastkragen och ca 3 cm från bakkant av mastkragen, vilket ger en förböj av masten bakåt. När man sen spänner vanten hårt så kommer masten att ha en böj på ca 5 cm vid spridarna mätt från mastens bakkant till en linje mellan toppen och bomfästet.
>
>
Längden på förstaget är gjord så att masten lutar bakåt ca 30 cm mätt vid bommen från mastens bakkant till storfallet som hänger rakt ned med en tyngd nedtill. Sedan är masten kilad med hårt gummi så att den står ca 1 cm från framkant av mastkragen och ca 3 cm från bakkant av mastkragen, vilket ger en förböj av masten framåt. När man sen spänner vanten så kommer masten att ha en böj på ca 5 cm vid spridarna mätt från mastens bakkant till en linje mellan toppen och bomfästet.
  -- Sven Löfgren - 2017-11-01
<--/commentPlugin-->
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback