Difference: AemneNr4 (1 vs. 2)

Revision 22008-08-22 - PeterFristedt

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"
Min båt har segelnummer SWE 184. Jag undrar om jag kan läsa ut årsmodellen med hjälp av segelnumret. Enligt uppgift skall det vara årsmodell 1983 men jag är osäker.

-- MikaelAbrahamsson - 20 Jun 2005

Added:
>
>
På min båt hittade jag data-skylten i aktarstuven under luckan.

Dataskylt i akterstuv:
Dataskylt i akterstuv

Kollade med Rolf Gyhlenius kolega för tolkning av sifferkoden.

Syntax är: 034 AAA BBCCDD

Som motsvarar: 034 = Omega 34:a, AAA = Tillverkningsnummer, BB = Datum i månad, CC = Månad, DD = År

-- PeterFristedt - 22 Aug 2008

META FILEATTACHMENT attr="" comment="Dataskylt i akterstuv" date="1219446006" name="tillverkningsnummer.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Tillverkningsnummer\tillverkningsnummer.jpg" size="50510" user="PeterFristedt" version="1.1"

Revision 12005-06-20 - MikaelAbrahamsson

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"
Min båt har segelnummer SWE 184. Jag undrar om jag kan läsa ut årsmodellen med hjälp av segelnumret. Enligt uppgift skall det vara årsmodell 1983 men jag är osäker.

-- MikaelAbrahamsson - 20 Jun 2005

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback