Difference: AemneNr4 (2 vs. 3)

Revision 32010-03-08 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"
Added:
>
>

Årsmodell och segelnummer.

 Min båt har segelnummer SWE 184. Jag undrar om jag kan läsa ut årsmodellen med hjälp av segelnumret. Enligt uppgift skall det vara årsmodell 1983 men jag är osäker.

-- MikaelAbrahamsson - 20 Jun 2005

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback