Difference: KoepannonsNr1 (2 vs. 3)

Revision 32005-07-12 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Koep"

Genua köpes

Changed:
<
<
Begagnad genua 1 köpes. Bör vara i hyffsat skick.
>
>
Begagnad genua 1 köpes. Du kanske har bytt till rulllsystem och har en genua med pistolhakar som du inte använder. Bör inte vara alltför utseglat.
 sven@enea.se

-- SvenLoefgren - 06 May 2005

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback