Difference: KoepannonsNr1 (3 vs. 4)

Revision 42005-12-28 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Koep"

Genua köpes

Begagnad genua 1 köpes. Du kanske har bytt till rulllsystem och har en genua med pistolhakar som du inte använder. Bör inte vara alltför utseglat.

Changed:
<
<
sven@enea.se
>
>
sven@lofgren.homedns.org
  -- SvenLoefgren - 06 May 2005
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback