Difference: KoepannonsNr2 ( vs. 1)

Revision 12011-08-09 - ChristerSkoldkvist

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34Koep"
-- ChristerSkoldkvist - 09 Aug 2011

Genua köpes

Begagnad genua 1 för förstagsprofil köpes. Seglet bör vara i hyggligt skick för klubbkappsegling.
christer.skoldkvist@telia.com

Önskade mått: - LP 11,70 - LB 6,05 - luff tape 5mm

Även segel i bra skick med hakar kan vara intressant.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback