Difference: NyhetNr19 ( vs. 1)

Revision 12011-09-13 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34Nyheter"

Webnotify fungerar igen

Fick äntligen lite tid att kolla på detta problem. Nu ska det gå bra igen att lägga in sitt WikiName i WebNotify så kommer det automatiskt mail vid förändringar i webbplatsen.

-- SvenLoefgren - 13 Sep 2011

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback