Difference: NyhetNr2 ( vs. 1)

Revision 12005-07-26 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34Nyheter"

Ökat LYS-tal för Omega34

År 2005 har LYS-talet för Omega 34 höjts från 1.16 till 1.17.
Läs mer på Svenska Seglarförbundets officiella hemsida: http://www.svensksegling.se
Det blir alltså lite tuffare att nå bra placeringar i fortsättningen.

-- SvenLoefgren - 26 Jul 2005

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback