Difference: Omega34GuestBook (12 vs. 13)

Revision 132007-03-24 - GisleMorisbakLund

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Gästbok

Line: 16 to 16
 

2007

Changed:
<
<
<--/commentPlugin-->
>
>
<--/commentPlugin-->
Da har jeg lagt ut noen bilder av Nefertiti. Litt tilvenning, men Twiki ser ut til å fungere. Kan være en enkel måte å distribuere informasjon om hva man har gjort av forbedringer på de enkelte båtene. Bra initiativ.

Gisle

-- GisleMorisbakLund - 24 Mar 2007

 

2006

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback