Difference: Omega34GuestBook (13 vs. 14)

Revision 142008-03-07 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Gästbok

Line: 14 to 14
  Din text läggs in omedelbart efter rutan.
Added:
>
>

2008

<--/commentPlugin-->
 

2007

Changed:
<
<
<--/commentPlugin-->
Da har jeg lagt ut noen bilder av Nefertiti. Litt tilvenning, men Twiki ser ut til å fungere.
>
>
Da har jeg lagt ut noen bilder av Nefertiti. Litt tilvenning, men Twiki ser ut til å fungere.
 Kan være en enkel måte å distribuere informasjon om hva man har gjort av forbedringer på de enkelte båtene. Bra initiativ.

Gisle

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback