Difference: Omega34Introduktion (24 vs. 25)

Revision 252012-02-23 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Introduktion

Line: 102 to 102
 

Vart skickar jag frågor?

Changed:
<
<
Om du har frågor kan du skriva in dom på Forum där alla kan svara eller skicka ett mail till webmaster Sven Löfgren.
>
>
Om du har frågor kan du skriva in dom på Forum där alla kan svara eller skicka ett mail till webmaster (Sven Löfgren).
 

Hur gör jag om jag inte kan eller orkar lära mig TWiki men ändå vill bidra?

Changed:
<
<
Skicka ditt bidrag, t.ex. text, dokument eller bilder, i ett mail till webmaster Sven Löfgren.
>
>
Skicka ditt bidrag, t.ex. text, dokument eller bilder, i ett mail till webmaster (Sven Löfgren).
 
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback