Difference: Omega34Introduktion (29 vs. 30)

Revision 302017-11-05 - SvenLofgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Introduktion

Line: 56 to 56
 

Hur skapar jag en ny sida?

Changed:
<
<
I TWiki-plattformen används WikiWord (två ord som börjar med stor bokstav och som sitter ihop) som länk till en annan sida.
>
>
I TWiki-plattformen används WikiWord (två ord som börjar med stor bokstav och som sitter ihop) som länk till en annan sida.
  När du vill skapa en ny sida så gör du det genom att skriva in ett nytt WikiWord på en sida som finns, t.ex:
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback