Difference: Omega34Introduktion (3 vs. 4)

Revision 42005-05-08 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Introduktion

Line: 16 to 16
 

Varför finns denna webbplats?

Changed:
<
<
Omega34 är ju en mycket vacker segelbåt men alla (ca 330 st) börjar bli lite till åren (20-25 år) och behöver en hel del underhåll (åtminstone min). Jag har en längre tid saknat en aktiv webbplats där alla som är intresserade kan utbyta information om Omega34 på ett enkelt sätt, så jag startade till slut denna webbplats.
>
>
Omega34 är ju en mycket vacker segelbåt men alla (ca 330 st) börjar bli lite till åren (20-25 år) och behöver en hel del underhåll. Jag har en längre tid saknat en aktiv webbplats där alla som är intresserade kan utbyta information om Omega34 på ett enkelt sätt, så jag startade till slut denna webbplats.
  -- SvenLoefgren - 28 Apr 2005
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback