Difference: Omega34Nyheter (10 vs. 11)

Revision 112005-12-17 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Nyheter

Changed:
<
<
<-- %NEWS% -->
>
>
<!- För headlines på första sidan. Varje nyhetsrad måste börja med ' * '. > <!- %NEWS{count="2"}% >
  <!- Kommentar: Här lägger du in ny länk till din nya sida på följande sätt: > <!- Kopiera raden för föregående länk och lägg in den överst i listan. >
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback