Difference: Omega34Nyheter (11 vs. 12)

Revision 122005-12-17 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Nyheter

Changed:
<
<
<!- För headlines på första sidan. Varje nyhetsrad måste börja med ' * '. >
>
>
<!- För headlines på första sidan. > <!- Varje nyhetsrad måste börja med ' * '. >
 <!- %NEWS{count="2"}% >

<!- Kommentar: Här lägger du in ny länk till din nya sida på följande sätt: >

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback