Difference: Omega34Nyheter (12 vs. 13)

Revision 132006-01-09 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Nyheter

Line: 6 to 6
 <!- Varje nyhetsrad måste börja med ' * '. > <!- %NEWS{count="2"}% >
Changed:
<
<
<!- Kommentar: Här lägger du in ny länk till din nya sida på följande sätt: > <!- Kopiera raden för föregående länk och lägg in den överst i listan. > <!- Stega numret i nummerserien. > <!- Sätt datum och lämplig text. >
>
>
<!- Lägg in en ny länk till en ny nyhet på följande sätt: > <!- 1. Kopiera översta raden i listan. > <!- 2. Lägg in kopian överst i listan. > <!- 3. Stega numret i nummerserien. > <!- 4. Sätt datum och lämplig text. >
 
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback