Difference: Omega34Nyheter (18 vs. 19)

Revision 192007-10-19 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"
Changed:
<
<

Nyheter

>
>

Nyheter

 
Added:
>
>
Innehåll

<!- KOMMENTAR>

 <!- För headlines på första sidan. > <!- Varje nyhetsrad måste börja med ' * '. > <!- %NEWS{count="2"}% >
Added:
>
>
<!- KOMMENTAR>
 <!- Lägg in en ny länk till en ny nyhet på följande sätt: > <!- 1. Kopiera översta raden i listan. > <!- 2. Lägg in kopian överst i listan. >
Changed:
<
<
<!- 3. Stega numret i nummerserien. >
>
>
<!- 3. Stega löpnumret i länknamnet. >
 <!- 4. Sätt datum och lämplig text. >
Added:
>
>

2007

 
Added:
>
>

2006

 
Added:
>
>

2005

 
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback