Difference: Omega34Nyheter (37 vs. 38)

Revision 382016-02-22 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Nyheter

Changed:
<
<
<!- KOMMENTAR> <!- För headlines på första sidan. > <!- Varje nyhetsrad måste börja med ' * '. > <!- %NEWS{count="2"}% >

<!- KOMMENTAR> <!- Lägg in en ny länk till en ny nyhet på följande sätt: > <!- 1. Kopiera översta raden i listan. > <!- 2. Lägg in kopian överst i listan. > <!- 3. Stega löpnumret i länknamnet. > <!- 4. Sätt datum och lämplig text. >

>
>
<-- KOMMENTAR: För headlines på första sidan. Varje nyhetsrad måste börja med '   * '. -->

<-- %NEWS{count="2"}% -->

<-- KOMMENTAR: Editera i raw mode för att göra  -  -->
 
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback