Difference: Omega34Saelj (11 vs. 12)

Revision 122007-10-19 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"
Changed:
<
<

Säljannonser

>
>

Säljannonser

 
Changed:
<
<
DONE=annonsen är aktiv
%C%=annonsen är ej längre aktiv
UPDATED=annonsen är uppdaterad
>
>
Innehåll
 
Added:
>
>
<!- KOMMENTAR:>
 <!- Lägg in en ny länk till en ny annons på följande sätt:>
Changed:
<
<
<!- 1. Kopiera översta raden i listan.> <!- 2. Lägg in kopian överst i listan.> <!- 3. Stega numret i nummerserien.> <!- 4. Sätt symbol, datum och lämplig text.>
>
>
<!- - Kopiera en tidigare annonsrad.> <!- - Lägg in kopian överst i listan under aktiva annonser.> <!- - Stega senaste löpnumret i länknamnet här: 2> <!- - Sätt senaste löpnumret, datum och lämplig text i den nya annonsraden.> <!- Ta bort en annons på följande sätt:> <!- - Flytta annonsraden till listan under gamla annonser.> <!- - Uppdatera eventuellt också annonsen med text att den inte är aktiv längre.>
 
Changed:
<
<
%C% 2006-12-09 - Kylaggregat och kylbox.
DONE 2005-04-24 - Omega 1 säljes (exempel).
>
>

Aktiva annonser

2005-04-24 - Omega 1 säljes (exempel).

Gamla annonser

2006-12-09 - Kylaggregat och kylbox.

 
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback