Difference: TipsNr14 (4 vs. 5)

Revision 52008-08-29 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Fat-head segel

Line: 58 to 58
  Backstagen behövs för att sträcka förstaget, speciellt på öppen bog och i lite starkare vindar. På kryssen så hjälper storen till att sträcka förstaget.
Changed:
<
<
En förbättring skulle kunna vara att sätta på ett fiol-stag för att förhindra att masten böjer ned i lä, vilket sker mest på öppna bogar.
>
>
En förbättring skulle kunna vara att sätta på ett fiol-stag för att förhindra att masttoppen böjer ned i lä, vilket sker mest på öppna bogar.
  -- SvenLoefgren - 28 Aug 2008
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback