Difference: TipsNr19 (2 vs. 3)

Revision 32013-09-23 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Skåp och LED-belysning i akterruff

Line: 26 to 26
 Det räcker med att skrapa bort de rester av polyesterskummet som sitter kvar i limresterna. Allt lim behöver inte tas bort innan man limmar på ny duk. För takpanelerna användes nya skivor, 4mm.
Changed:
<
<
För att få snyggare övergångar mellan takpanel och väggar monterades smala teaklister längs kanten på takpanelen.
>
>
För att få snyggare övergång mellan takpanel och skrov/vägg monterades en smal teaklist längs kanten på takpanelen.
 I takpanelerna monterades LED-lampor, 6 st, med dimmer.

Nya takkonsoler gjordes i teak och lättmetallslister.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback