Difference: TipsNr19 (3 vs. 4)

Revision 42013-10-03 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Skåp och LED-belysning i akterruff

Line: 37 to 37
  Takkonsol

Ett nytt skåp byggdes.

Changed:
<
<
Främre väggen sattes så att den fula undersidan av den grunda babordsfacket byggdes in. Ena sidan av skåpet sattes fast med två teaklister, en limmad i skåpet och en limmad med PL400 under sittbrunnstaket,
>
>
Främre skåpväggen sattes så att den fula undersidan av den grunda babordsfacket byggdes in. Ena sidan av främre skåpväggen sattes fast med två teaklister, en limmad i skåpväggen och en limmad med PL400 under sittbrunnstaket,
 och som förbindes med lättmetallslist.
Changed:
<
<
Andra sidan av skåpet sattes fast i en däcksskruv.
>
>
Andra sidan av främre skåpväggen sattes fast med lättmetalslist i en däcksskruv.
  Skåpfäste Skåpfäste
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback