Difference: TipsNr22 (3 vs. 4)

Revision 42014-10-03 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

OpenCPN i PC och mobil

Line: 43 to 43
  Med Android appen ExtGPS i mobilen får man en bluetooth GPS i mobilen som kan delas med andra enheter.
Changed:
<
<
På OpenCPN (http://opencpn.org/ocpn/setting_up_gps) kan man läsa hur man kopplar upp Linux mot en bluetooth GPS. Man definierar GPS'ens (eller flera GPS'ers) device adress och kanal i en fil, /etc/bluetooth/rfcomm.conf.
>
>
På OpenCPN (http://opencpn.org/ocpn/setting_up_gps) kan man läsa hur man kopplar upp PC mot en bluetooth GPS.

I Linux definierar man GPS'ens (eller flera GPS'ers) device adress och kanal i en fil, /etc/bluetooth/rfcomm.conf.

 Om man inte startar automatiskt vid uppstart, så behöver man bara starta med ett kommando, t.ex.:

> sudo rfcomm connect 0

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback