Difference: TipsNr22 (4 vs. 5)

Revision 52016-04-13 - SvenLofgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

OpenCPN i PC och mobil

Line: 7 to 7
  Här är ett exempel på hur man kan få det populära navigationsprogrammet OpenCPN (http://opencpn.org) i en PC och en Android mobil.
Changed:
<
<

Fjärrstyr OpenCPN i PC från mobil via mobilens hot spot (lokalt nätverk)

>
>

Fjärrstyr OpenCPN i PC från Android mobil via mobilens hot spot (lokalt nätverk)

  Installerade program i PC:
- Ubuntu 12.04 LTS (Linux)
Line: 24 to 24
 4. MOBIL: Starta Teamviewer och koppla upp mot PCn
5. PC eller MOBIL: Starta OpenCPN
Changed:
<
<
PC skärm och mobil skärm
>
>
PC skärm och mobil skärm
  Man kan kontrollera OpenCPN från både PC och mobil och skärmarna uppdateras båda samtidigt.
Line: 43 to 43
  Med Android appen ExtGPS i mobilen får man en bluetooth GPS i mobilen som kan delas med andra enheter.
Changed:
<
<
På OpenCPN (http://opencpn.org/ocpn/setting_up_gps) kan man läsa hur man kopplar upp PC mot en bluetooth GPS.
>
>
På OpenCPN (http://opencpn.org/) kan man läsa hur man kopplar upp PC mot en bluetooth GPS.
  I Linux definierar man GPS'ens (eller flera GPS'ers) device adress och kanal i en fil, /etc/bluetooth/rfcomm.conf. Om man inte startar automatiskt vid uppstart, så behöver man bara starta med ett kommando, t.ex.:
Changed:
<
<
> sudo rfcomm connect 0
>
>
> sudo rfcomm connect 0
  I OpenCPN kopplar man upp mot en serie device, t.ex. /dev/rfcomm0
Added:
>
>

OpenCPN i Android mobil

 
Changed:
<
<
-- SvenLoefgren - 11 Sep 2014
>
>
Nu finns OpenCPN även för Android mobil, laddas ned via Google Play.

-- Sven Löfgren - 2016-04-13

 
META FILEATTACHMENT attr="" comment="PC skärm och mobil skärm" date="1410463287" name="IMAG0001.jpg" path="IMAG0001.jpg" size="911243" user="SvenLoefgren" version="1.1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback