Difference: TipsNr4 (5 vs. 6)

Revision 62005-12-02 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Nytt elsystem

Line: 17 to 17
  Det gamla systemet hade ingen ritning och det var inte lätt att förstå hur det fungerade så jag fick börja med att göra en ny ritning. I ritningen la jag in kopplingsplintarna så att jag kunde se hur många anslutningar varje kopplingsplint skulle ha. Ritningen tar också hänsyn till att förbrukningsbatterierna (2 st) står i sittbrunnens styrbordsskuff och startbatteriet står i köksskåpet bredvid motorn. I styrbordsskuffen finns också motorpanel, motorfläktar, värmare, solcell (regulator, ej med på bilden) och laddaren (230 V från land).
Changed:
<
<
I bilden nedan är plus (+) till vänster och minus (-) till höger. På några linjer i ritningen är det flera förbukare angivna. Det är i själva verket flera kablar som är ritad som en linje för att få bilden lite mer överskådlig. Av kablarna till förbrukarna är det bara kabeln till elskåpet som är en Skyllermarks-kabel, resten är tunna kablar. Följande linjer är inte Skyllermarks-kablar: streckade linjer, spänningsregulatorn till plus och minus, relä till minus.
>
>
I bilden nedan är plus (+) till vänster och minus (-) till höger. På några linjer i ritningen är det flera förbukare angivna. Det är i själva verket flera kablar som är ritad som en linje för att få bilden lite mer överskådlig. Av kablarna till förbrukarna är det bara kabeln till elskåpet som är en Skyllermarks-kabel, resten är tunna kablar. Av övriga linjer är följande inte Skyllermarks-kablar: streckade linjer, spänningsregulatorn till plus och minus, relä till minus.
  elsystem_webb.jpg
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback