Difference: TipsNr7 (3 vs. 4)

Revision 42016-02-14 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Masttyper

Enligt gamla OMEGA 34 FÖRBUNDETS tidning För segel nummer 1, se tidigare tips, så finns det Omega34'or med två typer av master:

  • Isomat
  • Swede Spar

Isomat

Information om mast, bom, spridarfästen, spridare, trissor, masttoppsbeslag, mastfotsbeslag, däcksgenomföring, beslag, mm kan man hitta på http://www.rigrite.com.

Changed:
<
<
  • Mastsektion: NG-46 (180x120 mm)
>
>
 
  • Bomsektion: ? (132x116 mm)
  • Spridarsektion: ?

Delar kan köpas hos:

Swede Spar

Swede Spar köptes upp av Benn's Mast & Båttillbehör.

Delar kan köpas hos:

-- SvenLoefgren - 02 May 2006

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback