Difference: TipsNr9 (4 vs. 5)

Revision 52007-03-22 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Ny kylbox

Line: 50 to 50
 

Montering

Changed:
<
<
Hålet till bordgenomföringen för diskavloppet gjordes större för den nya bordgenomföringen med integrerad kylslinga. Bordgenomföringen sattes dit. Den färdiga kylboxen lyftes på plats. Två fötter till ena sidan av kylboxen, mot skottet, gjordes med hjälp av rostfria bultar. Boxen skruvades fast i skottet på ena sidan och en tvärslå i trä på andra sidan stagade fast både box och skott. Kylaggregatet monterades. Kylkopplingarna sattes ihop och fixerades på en skiva.
>
>
Hålet till bordgenomföringen för diskavloppet gjordes större för den nya bordgenomföringen med integrerad kylslinga. Bordgenomföringen sattes dit. Den färdiga kylboxen lyftes på plats. Två fötter till ena sidan av kylboxen, mot skottet, gjordes med hjälp av rostfria bultar. Bultarna gjorde att lådans höjd kunde finjusteras innan den skruvades fast. Boxen skruvades fast i skottet på ena sidan och en tvärslå i trä på andra sidan stagade fast både box och skott. Kylaggregatet monterades. Kylkopplingarna sattes ihop och fixerades på en skiva.
  PICT1011.jpg PICT1012.jpg
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback