Hej Ser i gamla beskrivningar av Omega 34 att undervant sitter bakom topvant i däck. På foton och i verkligheten har jag stött på även det omvända. Vet någon hur det skall vara och kanske något om varför, hur det påverkar riggen mm. -- MagnusafKlint - 31 Jan 2010

Hej,

Jag kan inte det här men det måste ha marginell betydelse då det är tätt mellan infästningarna i däck. I brochyr från 1980 är topp fram och undre bak, se: http://www.omega34.dyndns.org/twiki/bin/view/Omega34/Omega34Broschyr1980 Verkar ologiskt om det skulle vara omvänt.

-- PeterFristedt - 02 Feb 2010


This topic: Omega34 > WebHome > Omega34Forum > AemneNr15
Topic revision: r3 - 2010-02-02 - PeterFristedt
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback