Bruna fläckar ovanför vattenlinjen

Min båt har fått ganska kraftiga bruna fläckar ovanför vattenlinjen, se bilden nedan. Jag tror att det är smutsigt vatten i kombination med sol orsakar fläckarna.

brown_marks_webb.jpg

Jag har behandlat fläckarna med Y-10 som ganska effektivt tar bort fläckarna, eller närmare bestämt bleker fläckarna. De kommer dock tillbaka ganska snabbt.

Jag har också provat att rubba bort fläckarna med Autosol. Det går ganska bra.

Är det någon som känner till något annat sätt att ta bort sådana här fläckar?

-- SvenLoefgren - 06 May 2005

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who CommentSorted ascending
JPEGjpg brown_marks_webb.jpg r1 manage 3.6 K 2005-05-12 - 05:52 SvenLoefgren  

This topic: Omega34 > WebHome > Omega34Forum > AemneNr2
Topic revision: r2 - 2005-05-12 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback