Min båt har segelnummer SWE 184. Jag undrar om jag kan läsa ut årsmodellen med hjälp av segelnumret. Enligt uppgift skall det vara årsmodell 1983 men jag är osäker.

-- MikaelAbrahamsson - 20 Jun 2005

På min båt hittade jag data-skylten i aktarstuven under luckan.

Dataskylt i akterstuv:
Dataskylt i akterstuv

Kollade med Rolf Gyhlenius kolega för tolkning av sifferkoden.

Syntax är: 034 AAA BBCCDD

Som motsvarar: 034 = Omega 34:a, AAA = Tillverkningsnummer, BB = Datum i månad, CC = Månad, DD = År

-- PeterFristedt - 22 Aug 2008

Topic attachments
ISorted ascending Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg tillverkningsnummer.jpg r1 manage 49.3 K 2008-08-22 - 23:00 PeterFristedt Dataskylt i akterstuv
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r5 < r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r2 - 2008-08-22 - PeterFristedt
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback