Kappsegla

LYS

Syftet med LYS-SYSTEMET är att ge båtar av olika typ möjlighet att kappsegla mot varandra.

Läs mer om regler, LYS-tabeller m.m. på Svenska Seglarförbundets officiella hemsida: http://www.svensksegling.se

Omega 34 har LYS-tal 1.17 (år 2005 ökat från 1.16).

Entypsklass

Entypsklass innebär att Omega 34'or kappseglar mot varandra.

Svenska Seglarförbundets officiella hemsida: http://www.svensksegling.se verkar inte ha några klassregler för Omega 34.

Det numera nedlagda OMEGA 34 FÖRBUNDET's klassregler för Omega 34 finns dock (kommer att läggas in inom kort).


This topic: Omega34 > WebHome > Omega34Kappsegla
Topic revision: r1 - 2005-07-26 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback