Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGJPG Flodesschemasjovatten.JPG r1 manage 11.0 K 2008-08-21 - 22:02 PeterFristedt Principschema kylvattenkrets med vakumventil på kalla sidan. Jag monterade vakumventilen på varma sidan (källa: Drevia.se)
JPEGJPG Principschemaljuddampare.JPG r1 manage 16.5 K 2008-08-21 - 22:03 PeterFristedt Principschema ljuddämpare (källa: marinepertseurope.com)
JPEGjpg distansmotorfaste.jpg r1 manage 47.2 K 2008-08-24 - 21:13 PeterFristedt Motorfäste med distans av Delrin
JPEGjpg filtermm.jpg r1 manage 58.7 K 2008-08-24 - 21:11 PeterFristedt Bränslefiter, sjövattenfilter, expantionskärl, axelolja och lampa
JPEGjpg gamlaaxeltatningen.jpg r1 manage 50.0 K 2008-08-21 - 21:59 PeterFristedt Gamla axeltätningen
JPEGjpg gamlamotorbadden.jpg r1 manage 46.5 K 2008-08-21 - 22:01 PeterFristedt Gamla motorbädden ren
JPEGjpg gamlamotorn.jpg r1 manage 61.8 K 2008-08-21 - 21:57 PeterFristedt Gamla motorinstallationen med en Yanmar 2GM på 18hp
JPEGjpg gamlamotornlyftaur.jpg r1 manage 64.5 K 2008-08-21 - 22:00 PeterFristedt Urlyftning av gamla motorn
JPEGjpg gamlapropellern.jpg r1 manage 80.5 K 2008-08-21 - 21:51 PeterFristedt Gamla tvåbladiga propellern
JPEGjpg inkladnad.jpg r1 manage 47.7 K 2008-08-24 - 21:15 PeterFristedt Inklädnad
JPEGjpg lyftok.jpg r1 manage 55.6 K 2008-08-21 - 22:13 PeterFristedt Snabbt tillverkat lyftok
JPEGjpg mallarfrmotordistanser.jpg r1 manage 32.9 K 2008-08-24 - 21:12 PeterFristedt Mallar för motordistanser
JPEGjpg massinstallation.jpg r1 manage 72.8 K 2008-08-21 - 22:04 PeterFristedt Yanmar´s mässinstallation
JPEGjpg nedvinklatavgasutslapp.jpg r1 manage 24.5 K 2008-08-24 - 21:13 PeterFristedt Nedvinkling avgasutsläpp
JPEGjpg nyamotornaxeltatning.jpg r1 manage 39.0 K 2008-08-21 - 22:16 PeterFristedt Ljuddämpare, kylvattenintag, axeltätning och Centaflexkoppling
JPEGjpg nyamotornlyft.jpg r1 manage 71.2 K 2008-08-21 - 22:14 PeterFristedt Ilyftning av nya motorn
JPEGjpg nypropellerhopvikt.jpg r1 manage 64.5 K 2008-08-21 - 22:16 PeterFristedt Nya propellern hopvikt
JPEGjpg nypropellerutfalld.jpg r1 manage 66.1 K 2008-08-21 - 22:17 PeterFristedt Nya propellern utfälld
JPEGjpg sidovy.jpg r1 manage 65.4 K 2008-08-24 - 21:10 PeterFristedt Sidovy
JPEGjpg vakumventil.jpg r1 manage 45.9 K 2008-08-24 - 21:14 PeterFristedt Vakumventil under diskho
JPEGjpg vybakat.jpg r1 manage 59.7 K 2008-08-24 - 21:09 PeterFristedt Vy akteröver
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r7 < r6 < r5 < r4 < r3 | Backlinks | View topic | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r7 - 2009-01-05 - PeterFristedt
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback