Masttyper

Enligt gamla OMEGA 34 FÖRBUNDETS tidning För segel nummer 1, se tidigare tips, så finns det Omega34'or med två typer av master:

  • Isomat
  • Swede Spar

Isomat

Information om mast, bom, spridarfästen, spridare, trissor, masttoppsbeslag, mastfotsbeslag, däcksgenomföring, beslag, mm kan man hitta på http://www.rigrite.com.

Delar kan köpas hos:

Swede Spar

Swede Spar köptes upp av Benn's Mast & Båttillbehör.

Delar kan köpas hos:

-- SvenLoefgren - 02 May 2006

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r4 - 2016-02-14 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback