Difference: AemneNr3 (1 vs. 3)

Revision 32010-03-08 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"
Added:
>
>

Mastlutning och riggtrim Isomatrigg

 Är det någon som har tips om hur jag skall ställa in riggen på min Omega 34 med Isomatrigg ?

-- MikaelAbrahamsson - 20 Jun 2005

Revision 22005-08-11 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"
Är det någon som har tips om hur jag skall ställa in riggen på min Omega 34 med Isomatrigg ?

-- MikaelAbrahamsson - 20 Jun 2005

Added:
>
>
Två böcker med tips om segel- och riggtrim som jag tycker är bra:

- Granboken från Gransegel, finns även online på nätet: http://www.gransegel.se
- Boken 'Illustrerad segel- och riggtrim' av Ivar Dedekam

-- SvenLoefgren - 11 Aug 2005

Revision 12005-06-20 - MikaelAbrahamsson

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"
Är det någon som har tips om hur jag skall ställa in riggen på min Omega 34 med Isomatrigg ?

-- MikaelAbrahamsson - 20 Jun 2005

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback