Mastlutning och riggtrim Isomatrigg

Är det någon som har tips om hur jag skall ställa in riggen på min Omega 34 med Isomatrigg ?

-- MikaelAbrahamsson - 20 Jun 2005

Två böcker med tips om segel- och riggtrim som jag tycker är bra:

- Granboken från Gransegel, finns även online på nätet: http://www.gransegel.se
- Boken 'Illustrerad segel- och riggtrim' av Ivar Dedekam

-- SvenLoefgren - 11 Aug 2005

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r3 - 2010-03-08 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback