Difference: NyhetNr16 ( vs. 1)

Revision 12010-03-23 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34Nyheter"

WebNotify funkar inte

På grund av byte av bredbandsoperatör funkar inte WebNotify, dvs e-mail vid ändringar av sidorna, just nu. Jobbar på att få det att fungera.

-- SvenLoefgren - 23 Mar 2010

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback